Skip to content

Croesawyd cyfeillion Pwyliadd i bencadlys Cyngor Gwynedd yn ddiweddar i drafod sut gellir ymgorffori cysylltiadau hanesyddol rhwng Cymru a Gwlad Pwyl mewn datblygiad cyffrous ar safle Cartref Pwylaidd Penrhos yn Llŷn.

Cyfarfu Conswl Cyffredinol Gwlad Pwyl Michal Mazurek a’r Is-Gonswl Patryk â Chadeirydd y Cyngor, y Cynghorydd Elwyn Jones. Roedd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, swyddogion y Cyngor a chynrychiolwyr o Gymdeithas Tai ClwydAlyn a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr hefyd yn bresennol.

Mae’r datblygiad arfaethedig ym Mhenrhos yn brosiect ar y cyd rhwng Cyngor Gwynedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chymdeithas Dai ClwydAlyn. Roedd y cyfarfod yn gyfle i rannu gwybodaeth am y prosiect uchelgeisiol o ailddatblygu’r cyfleusterau llety a gofal ar y safle.

Yn allweddol i’r trafodaethau oedd yr ymrwymiadau i ddiogelu cysylltiadau diwylliannol unigryw Pwyleg-Cymreig y pentref. Wrth i bennod nesaf yn hanes y pentref ddatblygu, bydd y berthynas arbennig rhwng Cymru a Gwlad Pwyl yn parhau i gael ei dathlu.

Dywedodd Cadeirydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Elwyn Jones:

“Roedd yn anrhydedd croesawu Mr Mazurek a Mr Gowin i Wynedd. Roedd pawb o amgylch y bwrdd yn awyddus i feithrin perthnasoedd gwaith cryfach fyth.

“Mae Cartref Pwylaidd Penrhos wedi bod â lle arbennig yng nghanol y gymuned leol ers dros 70 mlynedd. Ni fydd hanesion pobl sydd wedi byw neu aros ar y safle ers y rhyfel fyth yn angof.”

“Roedd yn gyfarfod defnyddiol i ddod i wybod mwy. Rwy’n ddiolchgar am y croeso cynnes, didwyll.

“Mae perthynas agos rhwng hanes Cartref Pwyliaid Penrhos a straeon y Pwyliaid a ddaeth i Brydain ar yr un pryd, yn llawn gobaith am fywyd normal a hiraeth am eu mamwlad. Mae’n hollbwysig i wneud ein gorau i gadw mewn cof y Pwyliaid a gyfrannodd cymaint tuag at ffurfio perthynas gymdeithasol newydd yma yng Nghymru.”
Michal Mazurek
Conswl Cyffredinol Gwlad Pwyl

Dywedodd Elaine Gilbert, Cyfarwyddwr Gweithredol Pobl, Cyfathrebu a Marchnata ClwydAlyn:

“Fe wnaethon ni fwynhau cyfarfod â Prif Gonswl Gwlad Pwyl Michal Mazurek a’r Is-Gonswl Patryk Gowin i siarad am ein cynlluniau i warchod hanes balch Pwyleg-Cymreig y pentref. Rydym i gyd yn frwd dros gydweithio i wneud yn siŵr ein bod yn dathlu’r diwylliant Pwylaidd-Cymreig yn ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

“Bydd yr eglwys a’r ardd furiog yn cael eu diogelu ac rydym yn gweithio gyda’r Sefydliad Pwylaidd ac Amgueddfa Sikorski i ddiogelu’r dogfennau hanesyddol ar y safle. Bydd amserlen hanesyddol hefyd yn cael ei hymgorffori yn y datblygiad newydd.”

Dywedodd Ffion Johnstone, Cyfarwyddwr Ardal Gorllewin Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:

“Rydym yn falch iawn o weithio mewn partneriaeth â Thai ClwydAlyn a Chyngor Gwynedd ar y datblygiad cyffrous hwn ar safle Cartref Pwylaidd Penrhos.

“Bydd hyn yn cryfhau ymhellach y cysylltiadau rhwng Cymru a Gwlad Pwyl yn y lleoliad arbennig hwn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

Mae rhagor o wybodaeth am ddatblygiad y Cartref Pwylaidd ar gael ar wefan Tai ClwydAlyn https://www.clwydalyn.co.uk/Penrhos/