Skip to content

Bydd llawer ohonom yn profi problemau iechyd meddwl ar ryw gyfnod yn ein bywydau.

Rydym am i’n cymunedau a phreswylwyr allu byw bywyd iach ac mae cefnogaeth iechyd meddwl yn chwarae rhan fawr yn hyn. Rydym wedi casglu dolenni allweddol i’ch helpu os ydych yn cael problemau neu anawsterau iechyd meddwl i helpu i’ch arwain, cefnogi a rhoi gwybodaeth i chi am sut a ble y gallwch gael help.

Cefnogaeth iechyd meddwl
Mae llawer math o iechyd meddwl.

Mae Mind.co.uk wedi llunio rhestr o’r holl wahanol fathau i helpu i roi gwybodaeth a chymorth i unrhyw un sydd eu hangen
Dysgwch ragor yma
Gorbryder
Gall gorbryder gael ei brofi mewn llawer o ffyrdd gwahanol.

Os bydd eich profiadau yn bodloni meini prawf penodol gall eich meddyg roi diagnosis o anhwylder gorbryder penodol i chi.
Cymorth gorbryder yma
Iselder
Mae iselder yn broblem iechyd meddwl sy’n golygu bod eich hwyliau yn isel neu golli diddordeb mewn pethau a’ch mwynhad.

Gall hefyd achosi amrywiaeth o newidiadau eraill o ran y ffordd yr ydych yn teimlo neu ymddwyn.

Gall y symptomau y byddwch yn eu profi amrywio. Gall pa mor ddwys ydyn nhw, pa mor hir y maent yn parhau a faint y maent yn effeithio ar eich bywyd bob dydd hefyd amrywio.
Cymorth iselder yma
Canolfannau ICAN
Os ydych yn ei chael yn anodd am ba bynnag reswm, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.

Mae’r tegell ar y tân bob amser ac mae eu tîm cyfeillgar a phrofiadol o staff a gwirfoddolwyr yma i’ch helpu i ddod yn ôl ar y llwybr.
Help canolfan ICAN
Cefnogaeth Iechyd Meddwl y GIG
Mae’n bwysig i ni i gyd ofalu am ein hiechyd meddwl a’n llesiant.

Felly os oes arnoch angen siarad â rhywun – neu eich bod yn bryderus am rywun annwyl i chi - ffoniwch 111 a dewis opsiwn 2 i siarad ag aelod penodol o’n tîm iechyd meddwl.
Dysgwch ragor yma
Y Sefydliad Iechyd Meddwl
Dylech chi a’ch cymuned allu byw bywyd llawn. Dyna pam ein bod yn parhau i ddod o hyd i ffyrdd i atal problemau iechyd meddwl.
Dysgwch ragor
Mind
Mae Mind yn cefnogi meddyliau – gan gynnig help pryd bynnag y gallech fod ei angen trwy eu gwybodaeth, cyngor a gwasanaethau lleol.
Dysgwch ragor yma
Cynghori Ar-lein
Gall pobl ar draws Cymru gael mynediad at therapi ar-lein am ddim heb fod angen mynd trwy eu meddyg teulu.

Gall pobl 16 oed a hŷn sy’n profi pryder, iselder neu straen ysgafn i gymedrol ymuno â chwrs 12 wythnos o therapi ar-lein SilverCloud trwy eu ffôn clyfar, tabled, gliniadur neu gyfrifiadur desg.
Dysgwch ragor yma
Chwiliwch am eich gwasanaethau meddyg teulu lleol
Cliciwch isod i weld eich meddyg teulu am asesiad neu gyngor.
Gwiriwch eich gwasanaethau meddyg teulu lleol