Skip to content

Mae ClwydAlyn wedi ymuno â Chartrefi Cymunedol Cymru a Cymorth Cymru yn eu galwad ar Lywodraeth Cymru i gynyddu’r Grant Cymorth Tai yn ei chyllideb ar gyfer 2024/25.

Y Grant Cymorth Tai yw prif ffrwd cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer atal digartrefedd a chefnogi byw’n annibynnol. Yn flynyddol, mae’r gwasanaethau y mae’r grant yn eu hariannu yn helpu mwy na 60,000 o bobl i osgoi digartrefedd, dianc rhag camdriniaeth, byw yn eu cartrefi eu hunain a ffynnu yn eu cymunedau.

Mae ClwydAlyn yn rhedeg 14 o gynlluniau byw â chefnogaeth ar draws Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam, ynghyd â Chymorth i Ferched ClwydAlyn lloches cam-drin domestig. Rhwng 1 Ebrill 22 a 31 Mawrth 23, fe wnaeth ei wasanaethau byw â chefnogaeth helpu 1229 o breswylwyr gan gynnwys 142 o blant. Dyluniwyd cynlluniau byw â chefnogaeth a gwasanaethau ClwydAlyn i fodloni anghenion pobl sydd angen cymorth ychwanegol, fel pobl â phroblemau iechyd meddwl, problemau caethiwed i gyffuriau/sylweddau, pobl mewn perygl o ddioddef trais domestig neu rieni yn eu harddegau. Mae rhai cynlluniau a gwasanaethau wedi eu dylunio i bobl sydd angen cefnogaeth i fyw’n annibynnol. Mae rhai eraill yn rhai tymor byr ac wedi eu dylunio i helpu pobl i gael y sgiliau emosiynol ac ymarferol angenrheidiol i symud ymlaen i dai mwy prif-ffrwd.

Yn ystod 22/23 fe wnaeth gwasanaethau byw â chefnogaeth ClwydAlyn helpu:

  • 75 o breswylwyr byw â chefnogaeth i symud i gartref parhaol
  • aeth 19 i waith llawn amser
  • aeth 27 ar gwrs neu brentisiaeth
  • ymunodd 34 â chwrs coleg neu brifysgol

Buom yn siarad hefo Neil sy’n byw yn un o’n gwasanaethau byw â chefnogaeth yn y Fflint a gofyn rhai cwestiynau iddo am ei gyfnod hefo ni:

Roeddwn yn teimlo’n ofnus a phryderus, am nad oeddwn yn gwybod beth oedd yn digwydd i mi o ran byw hefo fy mam a fy nhad ar hyd fy oes, heblaw am ddwy flynedd yn fras.

Helpu i edrych ar ôl fy hun, dysgu coginio, cadw fy hun yn ddiogel, creu perthynas newydd a pha mor unig y gall y byd fod ar eich pen eich hun heb ffrindiau.

Maen nhw’n siarad hefo fi trwy’r amser yn gofyn a ydwi’n iawn, yn fy mharchu, roeddwn yn mynd yn bryderus iawn mewn sefyllfaoedd o ddydd i ddydd, mae’r tîm wedi fy annog i ymwneud ag asiantaethau eraill ac yn parchu fy marn a’m dymuniadau bob amser.

Cyfarfod pobl newydd dda.  Bod mewn amgylchedd cyfeillgar a chael profiad a hyder.

Mae’n anferth oherwydd y lle gwaethaf yn y byd fyddai bod yn ddigartref heb unlle i fynd fel yr wyf fi wedi ei brofi.

Cael fy lle fy hun a dim ond gadael i’r bobl dwi am iddynt gael dod i mewn iddo.

Bod angen mawr am fannau fel Greenbank Villas i gadw pobl oddi ar y strydoedd ac yn ddiogel.

Mae’r ymchwil diweddaraf ar ddigartrefedd a gwasanaethau cefnogi tai yn dangos bod y diffyg cyllid presennol yn cael effaith negyddol ar ddarparu gwasanaeth, ac nad yw’r gwasanaethau bellach yn gallu gwrthsefyll toriadau. Yn y pen draw, mae hyn yn golygu bod risg wirioneddol y bydd y gwasanaeth yn chwalu os na fydd cynnydd yn y Grant Cymorth Tai.

Canfu’r ymchwil na fu unrhyw gynnydd yn y cyllid:

  • Mae 77% o’r darparwyr cymorth yn debygol o leihau eu gwasanaethau;
  • Mae 40% yn debygol o roi contractau sydd ganddynt yn ôl;
  • Nid yw 67% yn debygol o geisio am gontractau newydd neu ail-dendro am gontract.

Wrth i Lywodraeth Cymru wneud penderfyniadau allweddol am ei chyllideb ar gyfer 2024/25, mae’r neges gan ein sector yn glir: mae ar wasanaethau wirioneddol angen hwb o gyllid i sicrhau bod y degau o filoedd o bobl sy’n dibynnu ar wasanaethau cymorth tai hanfodol yn gallu cael yr help allweddol y mae arnynt ei angen.

Darllenwch adroddiad ymchwil Materion Tai 2024/25 yma.